Rejestracja

Rejestracja

Rejestracja Pacjentów odbywa się osobiście, telefonicznie oraz za pośrednictwem osoby trzeciej od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.30.

Rejestracja telefoniczna:
+48 76 72 11 709 | +48 76 72 11 717 | +48 512 941 436

Aby usprawnić rejestrację przed wykonaniem połączenia prosimy przygotować właściwe skierowanie, które powinno zawierać czytelne informacje dotyczące:

 • danych osobowych pacjenta,
 • rozpoznania, z jakim Pacjent jest kierowany,
 • lekarza kierującego,
 • nr prawa wykonywania zawodu lekarza kierującego,
 • nr umowy z NFZ,
 • daty wystawienia skierowania.

Pracownicy rejestracji dokładają wszelkich starań, by odebrać każdy telefon dzieląc czas pomiędzy Pacjentów dzwoniących oraz Pacjentów czekających w kolejce.

Pacjent jest zobowiązany doręczyć oryginał skierowania najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od momentu rejestracji.

W przypadku niedostarczenia ww. dokumentu Pacjent zostanie skreślony z kolejki oczekujących.
(Podstawa prawna – Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finnsowanych ze środków publicznych.)

Oryginał skierowania można dostarczyć do rejestracji placówki osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej lub wysłać pocztą.


Świadczenia poza kolejnością

Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością w Radimed Sp. z o.o.

 • INWALIDA WOJENNY, INWALIDA WOJSKOWY (książeczka inwalidy wojennego lub zaświadczenie organu rentowego o posiadaniu statusu inwalidy wojennego)
 • KOMBATANT (zaświadczenie lub legitymacja potwierdzająca uprawnienia kombatanckie, wydane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych)
 • OSOBA POSIADAJĄCA TYTUŁ “ZASŁUŻONEGO HONOROWEGO DAWCY KRWI” (legitymacja)
 • OSOBA POSIADAJĄCA TYTUŁ “ZASŁUŻONEGO DAWCY PRZESZCZEPU” (legitymacja)
 • KOBIETY W CIĄŻY
 • OSOBY O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (orzeczenie lub legitymacja potwierdzająca uprawnienia)

Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień (eWUŚ)

Od 1 stycznia 2013 r. uruchomiony został elektroniczny system weryfikacji uprawnień Pacjentów do świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ (eWUŚ).

 1. Pacjent, który chce skorzystać ze świadczenia, jest zobowiązany przedstawić dokument z numerem PESEL (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacje rencisty lub emeryta), w celu potwierdzenia prawa do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych.
 2. W sytuacji, gdy Pacjent otrzyma informację, że NFZ nie potwierdził jego uprawnień do bezpłatnych świadczeń, powinien złożyć oświadczenie w rejestracji placówki. Taki dokument Pacjent składa tylko wówczas, gdy jest przekonany o swoim prawie do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.
 3. W przypadku złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą, NFZ wystąpi z żądaniem zwrotu poniesionych kosztów.
 4. Pacjent z niepotwierdzonym uprawnieniem, który nie złożył oświadczenia, może skorzystać wyłącznie ze świadczeń według cennika placówki Radimed Sp. z o.o.