Ochrona danych osobowych w Radimed Sp. z o.o.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest:
Radimed Sp. z o.o.
ul. Iwaszkiewicza 5
59-220 Legnica

Tel. 76 72 11 709 / 717 (rejestracja)


Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Radimed Sp. z o.o.:

Imię i nazwisko: Robert Jędrachowicz
Adres korespondencyjny: RADIMED Sp. z o.o. ul. Iwaszkiewicza 5, 59-220 Legnica
E-mail: rejestracja@radimed.pl

Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Pacjentów

Zgodnie z art. 13 oraz art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)
– dalej jako „RODO” informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Radimed Sp. z o.o. w Legnicy,
ul. Iwaszkiewicza 5, 59-220 Legnica, tel. 76 72 11 709 / 717 (rejestracja).

2) Z Inspektorem Ochrony Danych w Radimed Sp.  z o.o. w Legnicy można się skontaktować poprzez adres e-mail: rejestracja@radimed.pl, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

– udzielania świadczeń zdrowotnych (diagnostyka, profilaktyka, opieka specjalistyczna) oraz zarządzania usługami opieki zdrowotnej (np. rozliczeń z płatnikiem, prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, weryfikacji tożsamości przed wizytą) na podstawie art. 9 ust. 2 pkt h RODO w związku z krajowymi przepisami prawa medycznego, w szczególności ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

– prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

– Pani/Pana dane mogą być także przetwarzane w celu obrony praw i dochodzenia roszczeń przez Administratora Danych w związku z prowadzona przez niego działalnością na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f RODO;

4) Pani/Pana dane osobowe zbieramy bezpośrednio w momencie zgłoszenia oraz w trakcie procesu leczenia. Pani/Pana dane osobowe zbieramy także od innych osób w sytuacjach przewidzianych prawem związanym z ratowaniem zdrowia i życia (np. opiekun prawny, osoba bliska itp.). W przypadku kontynuacji leczenia rozpoczętego w innym miejscu, dane mogą być otrzymywane również od innych placówek medycznych.

5) Administrator Danych jako podmiot leczniczy jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, której treść i zakres określają obowiązujące przepisy prawa. Dane zawarte w dokumentacji obejmują m.in. nazwisko i imię (imiona), datę urodzenia, adres miejsca zamieszkania, numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku osoby małoletniej- numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, opis stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

6) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa, w szczególności podmioty uprawnione do dostępu do dokumentacji medycznej, w szczególności: osoby upoważnione przez Pana/Panią, inne podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w ramach kontynuacji leczenia, organy władzy publicznej, w tym Rzecznik Praw Pacjenta i Narodowy Fundusz Zdrowia, sądom, prokuraturom, zakładom ubezpieczeń (za Pani/Pana zgodą), uprawnionym na mocy ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek.

7) Pani/Pana dane mogę być również przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, w tym m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

8) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Unią Europejską (np. w sytuacji kontynuacji leczenia zagranicą). W takim przypadku przekazanie danych odbywać się będzie przy zapewnieniu odpowiednich zabezpieczeń, w szczególności w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Administratorem danych a odbiorcą, która zawierać będzie standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

9) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zakreślony w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – dokumentacja medyczna jest przechowywana co do zasady przez okres co najmniej 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;

Dane służące do celów rozliczania świadczeń zdrowotnych, a także dane służące do dochodzenia roszczeń będą przetwarzane przez okres przedawnienia tych roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego;

Dane przetwarzane na potrzeby księgowości i rozliczeń podatkowych będą przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy

10) Posiada Pani/Pan prawo:

– prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

– prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

– prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

– prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem Danych lub z Inspektorem Ochrony Danych w sposób wskazany powyżej. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa, z którego uprawnienia może Pani/Pan skorzystać, zależeć będzie od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Pani/Pana danych oraz od celu ich przetwarzania.

11) Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na wymogi prawne nałożone na Administratora Danych, w tym m.in. konieczność prowadzenia dokumentacji medycznej. Odmowa podania danych może być podstawą do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Podanie danych jest również niezbędne do wystawienia rachunku lub faktury.

12) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.


Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)
– dalej jako „RODO” informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Radimed Sp. z o.o. w Legnicy,
ul. Iwaszkiewicza 5, 59-220 Legnica, tel. 76 72 11 709 / 717 (rejestracja).

2) Z Inspektorem Ochrony Danych w Radimed Sp. z o.o. można się skontaktować poprzez adres e-mail: rejestracja@radimed.pl, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.

3) Przetwarzanie danych za pomocą monitoringu wizyjnego i monitoringu dostępu odbywa się w celu ochrony obiektu i mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Radimed Sp. z .o.o., na podstawie art. 6 ust.1 lit. fe RODO i obejmuje: rejestrację, fragmenty powierzchni gabinetów i korytarz.

4) Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów.

5) Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

6) Administrator nie będzie przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

7) Dane osobowe w postaci wizerunku są rejestrowane przez kamery nagrywające obraz w sposób ciągły. Kamery nie rejestrują dźwięku.

8) Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż przez okres dwóch tygodni.

9) W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

10) Podanie danych osobowych w postaci wizerunku jest konieczne ze względów technicznych do przebywania na terenie Radimed Sp. z o.o.. W Pracowni Endoskopowej Radimed Sp. z o.o. znajdują się oznaczenia wskazujące, że obiekt jest monitorowany.